Приватизація житла

4 квітня, 2014

Станом на 01.04.2014 в м. Охтирка здійснена приватизація житла:

кількість квартир

житлового фонду м. Охтирка

Приватизовано квартир

Не приватизовано квартир

% приватизовано житла

% не приватизовано житла

8690

8401

289

96,67 %

3,33 %

Приватизація житла

Проголошення України суверенною і незалежною, демократичною і соціальною державою зумовило необхідність створення її гармонійної правової та законодавчої бази. Зміст багатьох конституційних норм і принципів визначає, що держава існує для людини, а не навпаки, тобто відбувається розбудова правової держави та громадянського суспільства. А отже, всі державні органи, їх посадові особи, об’єднання громадян та інші суб’єкти правовідносин мають дотримуватись Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України. У процесі розбудови держави мають бути створені однакові умови для розвитку всіх форм власності. Конституція створила міцні конституційні основи правової держави й надала рівні права і свободи для розвитку кожної людини, можливості застосування нею всіх своїх здібностей на власну користь і на користь держави.

На виконання Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 р. № 2482-XII (далі – Закон про приватизацію державного житлового фонду) та схваленої Верховною Радою України Концепції державної житлової політики, що передбачає широке залучення населення до управління житловим фондом, Кабінет Міністрів створив відповідну нормативну базу, яка врегулювала великий спектр правовідносин, що виникають у процесі приватизації житла. Зокрема, це «Порядок надання наймачам одноквартирних будинків і квартир будинків, включених до планів ремонту, компенсації за непроведений ремонт», «Порядок участі в організації та фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків їх колишніх власників», «Порядок виплати грошової компенсації наймачам за заміну займаних квартир на квартири меншою площею» та «Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями».

Приватизація державного житлового фонду у нашому місті розпочалася з 01.06.1993 р. Метою приватизації було створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі, залучення значної кількості громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла та формування ринкових відносин у житловій сфері. Приватизація мала сприяти ефективності збереження житлового фонду й забезпечувати більш якісне його обслуговування.

Станом на 01.01.2010 приватизовано 8690 квартир або 95,09 % усього житла, яке може бути приватизоване. Тобто більшість громадян, які мешкають у квартирах державного житлового фонду, вже отримали їх у власність. Найбільші темпи приватизації спостерігалися 1993–1994 рр. Цьому сприяли об’єктивні причини, зокрема, зацікавленість населення в реалізації можливості розпорядження житлом з метою його продажу, дарування, передачі у спадок тощо.

Позитивні аспекти приватизації житла

Слід зупинитися саме на позитивних моментах приватизації державного житлового фонду. Що ж отримали громадяни України після запровадження в життя ринкових реформ? Розглянемо зазначені аспекти виходячи зі специфіки здійснення права власності на житло та його форм.

У переважній більшості житло у власність громадян перейшло безоплатно, сплачувалися лише послуги за оформлення приватизаційних документів. З метою заохочення населення до приватизації були встановлені рівні умови оплати за утримання приватизованого житла й житла, що використовується на умовах найму. Після отримання квартири у приватну власність громадяни України можуть розпоряджатися нею на свій розсуд, зокрема продавати, дарувати, заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати або укладати інші правочини, не заборонені чинним цивільним законодавством України.

Житло, і перш за все квартири в багатоквартирних будинках, є специфічним видом нерухомості, оскільки його власники обмежені в можливості розпорядження ним. Обмеження стосуються використання житла не за призначенням, оскільки відповідно до ст. 6 Житлового кодексу Української РСР від 30 червня 1983 р. № 5464-Х (далі – ЖК), житлові будинки й житлові приміщення призначаються виключно для постійного проживання громадян.

Що таке приватизація державного житлового фонду

Згідно з законом приватизацією є відчуження квартир (будинків), кімнат у квартирах та одноквартирних будинках державного житлового фонду на користь громадян України. Державним житловим фондом вважаються будинки, квартири (кімнати) місцевих рад, а також житлові приміщення, які знаходяться у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств та установ.

До об’єктів, що підлягають приватизації, належать квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, які використовуються громадянами на умовах найму.

Отже, резюмуючи, можна сказати, що приватизація – це передача у приватну власність громадян державного житла, яке перебуває у віданні органів місцевого самоврядування або державних підприємств чи установ (в народі останнє часто називають “відомчим житлом”) та використовується громадянами на умовах найму.

Що не підлягає приватизації

Законом встановлено перелік об’єктів, які не підлягають приватизації, а саме: квартири-музеї; квартири (будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств та установ, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, реґіональних ландшафтних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників; кімнати в гуртожитках; квартири (будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Способи приватизації

Приватизація здійснюється шляхом:

- безоплатної передачі громадянам житлових приміщень з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю;

- продажу надлишків загальної площі квартир (будинків) громадянам, що мешкають в них або перебувають у черзі громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Якщо загальна житлова площа, що підлягає приватизації, не перевищує зазначених вище розмірів, то житлове приміщення передається наймачеві та членам його сім’ї безоплатно. До членів сім’ї наймача включаються лише громадяни, які постійно проживають разом з наймачем або за якими зберігається право на житло.

Якщо загальна площа приміщення менша від площі, яку сім’я наймача має право отримати безоплатно, наймачу та членам його сім’ї видаються житлові чеки на суму, яка визначається, виходячи з розміру недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра.

Якщо загальна площа приміщення перевищує площу, яку сім’я наймача має право отримати безоплатно, наймач здійснює доплату цінними паперами, одержаними для приватизації, або грошима. Сума доплати визначається добутком розміру надлишкової загальної площі на вартість одного квадратного метра.

Кожний громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з частковою доплатою один раз.

Незалежно від розміру загальної площі безоплатно передаються у власність громадян займані ними:

- однокімнатні квартири;

- приміщення, одержані у разі знесення або відселення всіх сімей з будинків (частин будинків), які належали їм на правах власності, якщо вони не одержали за ці приміщення грошової компенсації;

- приміщення, в яких мешкають громадяни, котрим встановлена відповідна пільга Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- приміщення, в яких мешкають громадяни, удостоєні звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагороджені орденом Слави трьох ступенів, ветерани Великої Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, інваліди I і II груп, інваліди з дитинства, ветерани праці, що пропрацювали: не менше 25 років – жінки, не менше 30 років – чоловіки, ветерани Збройних Сил та репресовані особи, реабілітовані згідно з Законом України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”;

- приміщення, в яких мешкають сім’ї загиблих при виконанні державних і громадських обов’язків та на виробництві;

- приміщення, в яких мешкають військовослужбовці, котрим встановлена пільга Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;

- приміщення, в яких мешкають багатодітні сім’ї (тобто сім’ї, що мають трьох і більше неповнолітніх дітей).

Порядок приватизації

Приватизація державного житлового фонду здійснюється уповноваженими на це органами. Такі органи створюються місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування або державними підприємствами (установами), у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходяться відповідні житлові приміщення.

Передача у спільну сумісну або часткову власність займаних наймачами житлових приміщень здійснюється за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, які постійно мешкають у приміщенні, що підлягає приватизації. Право на приватизацію мають і тимчасово відсутні громадяни, за якими зберігається право на житло (тобто ті, що перебувають на строковій військовій службі, на лікуванні, засуджені до позбавлення волі тощо).

Органи приватизації повинні прийняти рішення про приватизацію не пізніше місяця з дня одержання заяви на приватизацію. Передача житлових приміщень у власність громадян оформляється свідоцтвом про право власності на квартиру (будинок), яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.

Органи приватизації, що здійснюють приватизацію державного житлового фонду, мають право на діяльність з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартиру (будинок). Вартість послуги з оформлення документів на право власності в   м. Охтирка становить 10,00 грн.

Отже, розпочати процедуру приватизації житлового приміщення треба з подачі заяви до відділу, що створюються органами місцевого самоврядування або відповідними державними підприємствами чи установами. І органи приватизації не мають права відмовити громадянам у приватизації займаного ними житла, за винятком випадків, коли таке житло віднесено до об’єктів, що не підлягають приватизації.

1 Законом, що визначає об’єкти приватизації житлових приміщень, регулює порядок і способи її проведення, є Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19.06.1992   2482-XII.

2 Житловими чеками є приватизаційні папери, які одержуються громадянами і використовуються при приватизації державного житлового фонду. Вони можуть також використовуватись для приватизації частки майна державних підприємств та земельного фонду (стаття 4 Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”).

Громадяни, які частково використали житлові чеки в процесі приватизації квартир державного житлового фонду, отримали нові квартири і мають залишки житлових чеків на депозитних рахунках, яких вистачає для оформлення права власності на другу квартири, використовують ці залишки для приватизації останньої. Практика застосування житлового законодавства склалася таким чином, що органи приватизації здійснюють доприватизацію житла громадянам за невикористані частини житлових чеків у межах їх вартості та з доплатою особистих коштів за наявності надлишків житлової площі. При цьому нове житло оформляється відповідно до закону про приватизацію.

Перелік документів і порядок їх оформлення при передачі державного житла у власність громадян

Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім’ї на умовах найму квартиру, звертається до відділу обліку, розподілу, приватизації житла та комунального майна управління економіки та інвестиційної політики по оформленню документів, де одержує бланк заяви та необхідну консультацію.

Згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири підтверджується письмово і додається до заяви.

При оформленні заяви на приватизацію квартири громадянин бере на підприємстві, що обслуговує жилий будинок, довідку про склад сім’ї та технічний паспорт в бюро технічної інвентаризації довідку про займані приміщення та в відділенні Ощадбанку № 2833 (вікно №1) по вул. Київській, 2 довідку щодо використання житлових чеків.

У довідці вказуються члени сім’ї наймача, які прописані та мешкають разом з ним, а також тимчасово відсутні особи, за якими зберігається право на житло.

У довідці вказуються новонароджені, і на них розраховується норма площі, що передається безкоштовно, незалежно від строку їх народження та введення в дію Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”.

Оформлена заява на приватизацію квартири з доданою до неї довідкою про склад сім’ї, займані приміщення, технічний паспорт та ксерокопіями вказаних документів а також документ, що підтверджує право на пільгові умови приватизації, подаються громадянином до відділу обліку, розподілу, приватизації житла та комунального майна управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради.

Відділу обліку, розподілу, приватизації житла та комунального майна управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради робить розрахунок та передає документи на розгляд виконавчим комітетом Охтирської міської ради де приймається рішення про приватизацію квартир державного житлового фонду.

На підставі рішення виконавчого комітету  відділу обліку, розподілу, приватизації житла та комунального майна управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради готує свідоцтва про право власності та платіжні доручення.

Свідоцтво на право власності на квартиру  передається до КП «Охтирське МБТІ»

У паспортах усіх повнолітніх членів сім’ї власника і у свідоцтвах про народження неповнолітніх осіб робиться така помітка: “Право на безоплатну приватизацію житла використано в обсязі ___ кв. м при нормі ___ кв. м загальної площі”.

Строк оформлення документів від дати реєстрації заяви громадянина до видачі йому зареєстрованого свідоцтва про право власності на квартиру не повинен перевищувати одного місяця.

Якщо у багатоквартирному будинку, що приватизується, не створено товариства (об’єднання) власників квартир, при видачі свідоцтва про право власності на житло власником неприватизованого житла з власником приватизованої квартири укладається договір на його участь у витратах по утриманню будинку, прибудинкової території та одержання комунальних та інших послуг.